รัฐบาลจะใช้นโยบายการคลังเมื่อเกิดหนี้สาธารณะ

            หนี้สาธารณะ คือ หนี้ที่รัฐบาลก่อขึ้น และต้องอาศัยเงินงบประมาณซึ่งได้มาจากภาษีอากรของประชาชนในการชำระหนี้คืน ประกอบไปด้วย

             หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (Government Debt) ซึ่งมีผลผูกพันต่อรัฐบาลในการชำระคืนจากงบประมาณแผ่นดินและเป็นภาระของประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีอากร

              หนี้รัฐวิสาหกิจ คือเงินกู้ที่รัฐบาลค้ำประกัน หรือเงินกู้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน ซึ่งรัฐวิสาหกิจได้มีบทบาทในการก่อหนี้เพื่อลงทุนในโครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน คือเงินที่กู้เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงิน

 

         

         รัฐบาลจะใช้นโบยการเงินเมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจ

          เมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจรัฐบาลจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยวิธีต่างๆ เช่น การแจกเช็คช่วยชาติ หรือ

การจัดงานต่างๆในระดับชาติ เช่น งานโอทอปช่วยชาติ เป็นต้น

        

         ระบบงบประมาณที่รัฐบาลใช้

       ระบบงบประมาณที่นำมาใช้ตั้งแต่เริ่มมีการจัดทำงบประมาณจนถึงปัจจุบันอาจจำแนกได้เป็น  

4   ประเภทใหญ่      คือ

·         งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line - Item Budgeting)

·         งบประมาณแบบแสดงผลงาน ( Performance Budgeting )

·         งบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการ และการทำงบประมาณ ( Planning - Programming - Budgeting System : PPBS )

·         งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ( Performance Based Budgerting : PBB )

ระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานทำให้รัฐบาลมั่นใจได้ว่า

1.             ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์และผลลัพท์สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย

2.             ผลผลิตที่ต้องการมีปริมาณ ราคาและคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกัน

3.             กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากผลผลิตนั้น ภายในเวลาที่ต้องการ

ระบบงบประมาณแบบใหม่ช่วยทำให้หน่วยปฏิบัติได้ประโยชน์   คือ

1.             ทราบผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการ

2.             ระบุเป้าประสงค์ และวัดผลผลิตได้

3.             จัดลำดับความสำคัญของรายจ่ายและเชื่อมโยงผลผลิตกับผลลัพธ์

4.             แสดงให้เห็นว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร

5.             สามารถตรวจวัดผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องในเชิง

l          ปริมาณ

l          ต้นทุน

l          เวลา

l          คุณภาพ

 

   
    

Comment

Comment:

Tweet